PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU V CELEJ EURÓPE očakáva sa otvorenie vnútorných hraníc pre turistov smerom do Chorvátska a dňom platnosti tohto viac neplatia podmienky a možnosť uplatniť si zámenu voucheru na 2021.

ŠPECIÁLNY POSTUP PRI RUŠENÍ REZERVÁCIE UBYTOVANIA NA ZAZIVIR.SK V PRÍPADE KORONA VÍRUSU. 


všeobecne platné podmienky cien a storna ubytovania znie takto:
"Cena ubytovania je formulovaná ako cena celkom za vami vybraný termín a počet osôb. Z tejto ceny celkom sa platí určitá časť alebo % vopred na účet a zvyšná suma sa dopláca v hotovosti v deň príchodu na miesto ubytovania. Mena na platenie je EURO. Po úhrade časti z celkovej ceny ubytovania vám zasielame ubytovací poukaz. Na poukaze je uvedené meno kto ubytovanie objednával, deň nástupu, deň odchodu, suma k úhrade na mieste v euro, ulica kde sa apartmán nachádza a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za ubytovanie (niekedy to nie je samotný majiteľ apartmánu ale poverená osoba, zamestnanec alebo rodinný príslušnik)

V prípade zrušenia rezervácie pred nástupom alebo pri nenastúpení na ubytovanie sa uhradená časť z celkovej sumy ubytovania nevracia.
(celková suma ubytovania = celková cena rezervácie)
Pri storno rezervácie ubytovania každý majiteľ apartmánu postupuje individuálne no v základe sa riadi zákonom, ktorý v zmysle legislatívy HR hovorí o storne pri ubytovaní na súkromí

Citujem zákon (vlastný preklad) : "Súkromné ubytovanie"

1) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie súkromného ubytovania, stornovacie poplatky sú nasledovné:

a. za zrušenie rezervácie od uhradenia až do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 15% z celkovej ceny rezervácie + manipulačný poplatok 15€
b. za zrušenie rezervácie od 29 do15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50% z celkovej ceny rezervácie
c. za zrušenie rezervácie od 14 do 8 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 80% z celkovej ceny rezervácie
d. za zrušenie rezervácie od 7 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie“
Cena sa vypočítava nasledovne: cena x počet nocí + príplatok za rezerváciu – tzv. rezervačný poplatok (majiteľ si vyhradzuje právo na individuálnu kalkuláciu a úpravu tohto poplatku).
zazivir.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za individuálne rozhodnutie majiteľov pri riešení netypických prípadov zrušenia rezervácie ubytovania!


Dôležité 📌novinka 

1.
v prípade zrušenia rezervácie ubytovania z dôvodu korona vírusu v rozmedzí času 13.3.2020 do 14 dní pred nástupom na ubytovanie 
ak v tom čase nebude obmedzenie cestovania, ↘️
postupujeme ako pri bežnom storne, iba s výnimkou, že chápeme vašu paniku a strach a teda nebudeme postupovať s výpočtom storno poplatku podľa tohto linku 🔗 
v krátkosti iba uhradená časť vopred sa nevracia. 
2. 
V prípade ak príde do situácie a ohrozenia  a možnosti cestovania 
postupuje sa takto :
a) ponuka zámeny ubytovania na ďalšiu sezónu 
b) presun rezervácie v tom istom objekte na najbližší voľný termín kedy bude možné cestovať 

Táto výnimka je platná iba v čase ohrozenia vírusom korona (Covid) 

Podmienky rezervácie a storna platia stále rovnako. 
▶️ v krátkosti zopár dôležitých bodov na zopakovanie :
PLATOBNÉ PODMIENKY:
• Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie záloh tj časti z celkovej sumy ubytovania poskytovateľovi na účet (prípade zastupcovi vlastníka ubytovania) 
• Poskytovateľ po obdržaní úhrady zašle odberateľovi (hosťovi) voucher.(ubytovací poukaz a podmienky) 
• Pri nástupe na pobyt odberateľ na mieste zaplatí, po odrátaní zálohy (úhrady vopred), vopred dohodnutú cenu za ubytovanie.
• Pri nástupe na ubytovanie je možné požadovať zloženie kaucie vo výške 100 € (rozhodnutie majiteľov) 
ZRUŠENIE REZERVÁCIE UBYTOVANIA 
👉 Ak objednávateľ nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným 
písomným potvrdením ( vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná 
pohroma ) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, poskytovateľ môže ponúknuť a podľa možností zmeniť obdobie alebo počet osôb a takto upraviť
konečnú sumu za ubytovanie. V tomto prípade nebude poskytovateľ účtovať
storno poplatky za ubytovanie v pôvodnom termíne.
👉Zaplatením úhrady časti z celkovej sumy ubytovania odberateľ (hosť) akceptuje storno podmienky.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
👉Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt - ubytovanie v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani po vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný okamžite, ako sa o týchto 
udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi(hosťovi) . V tomto prípade umožní klientovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre klienta alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie.
👉Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto Všeobecné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. 
📢📌
👉zároveň vás opätovne chcem upozorniť 
pri posielaní ponuky kalkulácie na ubytovanie je jasne uvedené a vám zaslané písomne špecifikované, čo je súčasťou ceny uvedenej v kalkulácií na ubytovanie a čo tato kalkulácia nezahrňuje. Preto vo vlastnom záujme si zabezpečte cestovné poistenie. 

zazivir.sk nezodpovedá za žiadnu nepriazeň okolností.. sme vyslovene promotívny blog na priamu rezerváciu a nie agentúra ani sprostredkovateľ. 

👉V prípade, ak vám ubytovanie zruší jeho poskytovateľ,  (majiteľ apartmánov napríklad smrť a iné vážne okolnosti), je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za túto službu do konca kalendárneho roka danej sezóny. (jeho dedič, rodina či prostredníctvom zástupcu a promotéra) 

👉Upozornenie vyhradzujeme si právo, že za úplne oslobodenie od storna ubytovania a vrátenie uhradenej čiastky považujeme tieto udalosti a) výlučne živelné udalosti pohromy b) vojnové udalosti c) teroristický čin

Prajeme vám správny výber ubytovania z ponuky zazivir.sk #zažiteVirSnami 

0
 .