Domáci poriadok


S cieľom poskytnúť vám príjemný pobyt a aby sa predišlo nedorozumeniam, prosím Vás  oboznámte sa s domáciam poriadkom.

Domáci je vám k dispozícií so všetkými informáciami .

 •  apartmán je k dispozícií od 14:00 v deň príchodu, do 10.00 hod v deň odchodu. Pobyt po 10:00h znamená, že je nutné bezpodmienečne platiť za ďalší deň bez možnosti ďalšieho pobytu na jednotke
 • Po príchode ste povinní predložiť majiteľovi svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Osobné doklady sa vrátia po zápise do návštevnej knihy alebo aplikácie pre cestovný ruch najneskôr však do 24 hodín a zároveň ste poviní uhradiť zvyšnú sumu za ubytovanie.

 •  pre prípad poškodenie či zničenia apartmánu majiteľ má právo požadovať zloženie kaucie vklad 100 €, ktorú po ukončení pobytu vráti v plnej výške, alebo bude z nej časť použitá na vykrytie spôsobenej škody. V prípade ak je poškodenie väčšie ako vklad je hosť povinný uhradiť celú sumu vzniknutej škody.
 • Cena za prenajom apartmánu sa účtuje prvý deň pobytu ihneď po príchode. (vypláca sa v mene euro)
 • Ak ste sa rozhodli ukončiť svoj pobyt skoršie, je potrebné zaplatiť celú rezerváciu pobytu.
 • Hostia sú zodpovední za svoje správanie v apartmánoch. V prípade nehody znáša hosť sám následky.
 • Počas dlhšieho pobytu, posteľná bielizeň sa mení každých 7 dní, a uteráky častejšie v prípade potreby (ak sú súčasť vybavenia). Hostia si počas pobytu sami udržavajú čistotu bytu, a na konci pobytu apartmán odovzdávajú v stave aký bol pri príchode : Čisté, upratané a nepoškodené
 • Zákazník je zodpovedný za udržiavanie apartmánu v čistote. Majiteľ nie je povinný apartmán počas pobytu hosťa upratovať.
 • Zákazník je povinný postarať sa o kľúče a zamykanie apartmánu, majiteľ nie je zodpovední za krádež alebo stratu vecí z nedbalosti hosťa. Náhrada za stratu kľúčov je 100 eur
 • Nočný pokoj platí od 23:00 hod do 08:00 hodín, počas ktorých je zakázané, aby hostia boli hlučný a spojim správaním rušili pokoj ostatných hostí.
 • Hostia sú povinní, pred odchodom z apartmánu povypínať všetky svetla, vypnúť elektrické spotrebiče a zatvoriť vodu obzvlášť Hostia musia pred opustením apartmánu vypnúť klimatizáciu. Klimatizáciu sú povinní vypnuť, keď sú súčasne otvorené okná a dvere apartmánu.(chladime priestor ubytovania nie vonku).
 • Vážení hostia, prosíme Vás o zodpovedné používanie klimatizácie. Keď odchádzate z dovolenkovej jednotky, vždy ju vypnite. Tým sa zabráni zbytočnej spotrebe energie a je to tiež šetrné k životnému prostrediu. Po zapnutí klimatizácie sa uistite, že sú zatvorené všetky okná a dvere. Odporúča sa, aby teplota na klimatizačnej jednotke bola nastavená na max. 7 stupňov pod vonkajšou teplotou, aby ste dosiahli čo najefektívnejšie fungovanie. Ďakujeme a prajeme Vám príjemný pobyt v našom dovolenkovom dome.

 • Počas leta prosím vynášajte pravidelne odpadky z apartmánov.

 • Je prísne zakázané osoby, ktoré nie sú užívatelia ubytovania a nie sú uvedený na predtým uzavretej rezervácii, aby sa zdržiavali v apartmánoch. V prípade, že majiteľ nájde takéto osoby, ktoré nie sú registrované alebo nebola ich prítomnosť oznámená majiteľovi, majiteľ má právo zrušiť ubytovanie všetkým hosťom.
 • Je prísne zakázané vynášať z apartmánu majetok vybavenie mimo, napríklad. (Uteráky, riad, prikrývky) ...
 • Nie je dovolené zadržiavať v apartmáne horľavé a výbušné látky a látky so silným alebo nepríjemným zápachom. Okrem toho, nie je dovolené bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa aby si hosť doniesol elektrické aparáty (kávovar ..) Toto pravidlo sa netýka elektrických spotrebičov pre osobnú hygienu. (holiaci strojček a podobne)
 • Hostia sú povinní sa postarať o svoje veci a cennosti. Majiteľ nezodpovedá za ich prípadné zmiznutie.
 • Hostia samy zodpovedajú za svoje správanie a správanie detí resp prípadné úrazy. Majiteľ nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví ani choroby.
 • Majiteľ nemá právo vstúpiť do bytu v čase, keď nie sú hostia prítomní, s výnimkou zvláštnych prípadov, keď je nutné, aby sa zabránilo možnému poškodeniu alebo nebezpečenstvu. V takých prípadoch je možné aby majiteľ vstúpil do apartmánu a je povinní informovať hostí o tomto ihneď na prvom stretnutí.
 • domáce zvieratá nie sú povolené vo všetkých apartmánoch.
 • V deň odchodu je hosť povinný umožniť majiteľovi apartmánu, aby si prezrel, všetky izby a domáce spotrebiče. Všetky škody, ktoré vznikli a zistili sa pri odchode je hosť povinný kompenzovať. Hosť majiteľa informuje sám ak došlo k nejakej škode, rozbitiu taniera, pohára alebo poškodeniu vybavenia apartmánu bezodkladne ešte počas pobytu.
 • Počas svojho pobytu môžu hostia využiť vonkajší gril a drevené uhlie musí zabezpečiť sami. (v každom objekte je to inak)  Po použití grilu ho očistite. Buďte ohľaduplný voči ostatným hosťom apartmánov. Upozornenie! Pri manipulácii s ohňom buďte opatrní, aby sa zabránilo nežiaducim požiarom.
 • Počas pobytu hostia majú k dispozícií aj vonkajšiu sprchu, pokiaľ je to súčasťou vybavenia apartmánu.
 • Fajčenie je povolené iba v spoločných priestoroch a na miesta na to určených, prípadne na terase, berte do úvahy prípadné riziko vzniku požiaru.
 • Podávanie a používanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov je zakázane.
 • tento poriadok je neoddeliteľnou súčasťou prenájmu ubytovania v apartmánoch. Hosť vo vlastnom záujme by sa mal oboznámiť na začiatku s domovým poriadok, úhradou a rezervovaním ubytovania v apartmáne sa sa predpokladá, že hosť domáci poriadok prijíma a je s ním oboznámený. V prípade nedodržania domáceho poriadku je majiteľ oprávnený zrušiť pobyt.

Ďakujeme že ste si vybrali nás pre vašu dovolenku!

Prajeme vám príjemný pobyt v apartmánoch!

Vaši hostitelia


Nákupný košík